Ein Stori

Ar ôl marwolaeth perthynas agos a oedd yn byw ar ei ben ei hun, gadawyd fy nheulu i ddelio â materion perthnasol. Er gwaethaf salwch hir, ychydig o baratoadau oedd wedi’u gwneud ar gyfer dymuniadau olaf ein perthynas neu faterion ymarferol ar ôl ei farwolaeth.

Roedd ewyllys wedi cael ei wneud i rannu’r eiddo. Eto i gyd, doedd dim llawer o gyfarwyddiadau defnyddiol, a fyddai o gymorth ymarferol i gau’r bennod olaf o’i fywyd. I’r rhai sydd mewn profedigaeth, gall – a bydd – y prosesau gweinyddol niferus sydd eu hangen – yn feichus.

Rydyn ni’n treulio cymaint o amser yn cynllunio agweddau eraill ar ein bywyd… genedigaeth, priodas, teuluoedd, cartrefi a theithio. Ac eto does dim llawer ohonom yn cynllunio ar gyfer diwedd ein hoes.

Ar ôl yr angladd, ceisiais helpu i drefnu a chwblhau rhai o’r tasgau ymarferol oedd angen eu gwneud. Roedd hon yn dasg emosiynol a gofidus i aelodau agos iawn y teulu. Ceisiais helpu trwy ddod o hyd i waith papur pwysig a dechreuais gysylltu â’r gwahanol gwmnïau i gau cyfrifon a gwasanaethau.

Chwiliais am adnoddau ac arweiniad ar-lein pan oeddwn yn cael trafferth gwybod beth i’w wneud nesaf. Y rhan fwyaf o’r amser, allwn i ddim dod o hyd i’r wybodaeth syml a chlir oedd ei hangen arnaf.

Doedd yna’r un wefan ganolog a oedd yn canolbwyntio ar roi arweiniad a chynllunio ar gyfer y materion ymarferol sy’n dilyn marwolaeth. Roedden nhw i gyd yn canolbwyntio ar ewyllysiau, profebau a chynllunio angladdau, yn hytrach na phopeth arall sy’n cael ei adael ar ôl fel clirio’r tŷ, gwerthu’r eiddo, delio â materion cyfreithiol ac ariannol, gofalu am anifeiliaid anwes a threfnu eiddo personol.

Mae Cynllun Sunset yn pontio’r bwlch hwnnw trwy gynnig cyfle i bobl gynllunio ymlaen llaw a gofyn am gymorth pan fo angen. Mae ein gwasanaeth yn:

  • Annog pobl i feddwl am eu hamgylchiadau eu hunain
  • Cynnig adnoddau i helpu pobl i gynllunio a threfnu eu materion personol ac ymarferol eu hunain yn effeithiol
  • Cynnig strwythur clir i helpu pobl i drefnu a chofnodi’r holl wybodaeth allweddol yma – i helpu eraill pan fydd angen

Cyfarfod â'n Sylfaenydd

Kerry Jones ydw i, sylfaenydd Cynllun Sunset. Y stori bersonol hon sydd wedi fy ysbrydoli i greu’r gwasanaeth hwn. Roeddwn i eisiau creu ateb ymarferol i helpu teuluoedd mewn profedigaeth i ddelio â’r heriau gweinyddol niferus sy’n eu hwynebu ar ôl colli rhywun.  

Gall ein gwasanaethau gynnig strwythur clir i chi drefnu eich bywyd a chynllunio’r hyn y byddwch yn ei adael ar eich ôl. Bydd ein gwybodaeth a’n hadnoddau’n eich ysbrydoli i baratoi a chynllunio ymlaen llaw.

Lluniwch fap ffordd clir a hygyrch o’ch materion ymarferol a gweinyddol, i helpu’ch anwyliaid i osgoi’r heriau y bu’n rhaid i ni eu hwynebu.

Mae’r gwasanaeth wedi’i leoli yng ngogledd orllewin Cymru ac rwyf wedi bod yn dysgu Cymraeg ers nifer o flynyddoedd. Dydi’r gwasanaeth ddim ar gael yn ddwyieithog ar hyn o bryd ond rydyn ni’n cydnabod pwysigrwydd defnyddio Cymraeg lle bo hynny’n bosibl.  

Kerry Jones Founder of The Sunset Plan

Beth ydyn ni'n ei gynnig

Adnoddau i drefnu eich bywyd a chynllunio’r hyn y byddwch yn ei adael ar eich ôl yn y DU

Yma i helpu

Cysylltwch â ni neu dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol

Erthyglau

Gall ein herthyglau eich annog i gynllunio ymlaen llaw